top of page

lör 12 dec.

|

Solna

Gala de Decadence - PLAYPARTY

Come and join us for a magic night that you will never forget. A play party where all your innermost dreams might come true.

Registration is Closed
See other events
Gala de Decadence - PLAYPARTY
Gala de Decadence - PLAYPARTY

Tid och plats

12 dec. 2020 17:00 – 23:30

Solna, Solna, Sweden

Gäster

Om evenemanget

WELCOME to the party - a text in english will follow

I ett historiskt orangeri i Stockholms utkanter serveras en gourmetmiddag till ett slutet sällskap. Kvällen bjuder kvällens VIP gäster på två menyer, gommens och lustans.

Gommen är ett femrätters galaarrangemang från ett anrikt kök med tillhörande viner. Lustan meny bjuder på ekivoka framträdanden, erotiska eskapader, och konstärliga mästerverk.

Kvällen play party där du får dyka in i många olika maktstrukturer och experimenter med dominans och underkastelse på ett kittlande och lekfullt sätt. Det är en fest för dekadens och passion där var och en sätter sina egna gränser. Du väljer själv graden av sexuell interaktion och förbehåller dig rätten att vara både dominant och undergiven, eller varför inte både och? Du kan delta på två vis. Antingen som en del av lustans meny, eller som en del av hushållet. Middagsgästerna är redan inbjudna separat.

Som en del av hushållet, oavsett om du är top, bottom eller switch så kommer du att få vara i service till det excentriska sällskapet. Du bär färgen rött eftersom det är hushållets färg. Kanske kommer du som undergiven tjänare eller tjänarinna, eller som dominant butler, bestämd hushållerska eller platschef. Du har endast en bestämd uppgift under kvällen och det är att servera en av fem rätter på gästernas meny. Din ledstjärna under kvällen är husljungfru Lin Lovely.

Som en del av artisterna, oavsett om du är top, bottom eller switch så kommer du att få erbjuda en form av underhållning till middagsgästerna. Kanske kommer du som en förföriskt massör, en skandalös magdansös, en plågad näktergal, eller en dominatrix som förvandlar affärsvalpar till knähundar, eller en trollkarl med floggers. Du kan aldrig veta om just din specialitet kommer beställas eller inte. Din ledstjärna under kvällen är Estradör Buru.

Självfallet är hela evenemanget ett rollspel där samtycke och frivillighet står i fokus. Utöver de vanliga signalorden (rött, gult och grönt) så har du uttrycka ett behov att besöka grannskapet, vilket betyder att du vill ta avstånd från pågående aktivitet utan att bryta rollspelet. Med hänsyn till COVID-19 så sker all interaktion initialt på en meters avstånd, tills en eventuell inbjudan om närhet har uppstått. Handsprit och plasthandskar finnes. Deltagarantalet är begränsat till tio middagsgäster, femton på lustans meny, och femton i hushållet.

Kvällen börjar klockan 17:00 med en workshop för alla utom middagsgästerna som anländer klockan 18:00. Då kommer reglerna för kvällen gås igenom igen. Kvällen fortgår till ca. 23:00, då vi avslutar gemensamt. Vi kan arrangera buss från och till centrala Stockholm. Det kommer finnas lättare förtäring tillgänglig för alla.

Pris: 1000kr

För att ansöka om deltagande: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojzp3u4wua2WFhyHS0hqNQo-TZMHMRkZ1fU0JBSKsrvxHJA/viewform?fbclid=IwAR3nOOgm7JEfKCyqOAibdaUmlku_0c8DrBHDFUgeiO-MhA-HXBUdlKUaAuk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In a historic orangery on the outskirts of Stockholm, a gourmet dinner is served to a closed party. The evening offers the evening's VIP guests two menus, the menu of the mouth and the menu of the lust.

The menu of the mouth is a five-course gala dinner from a well respected kitchen with accompanying wines. The menu of the lust offers equivocal performances, erotic escapades, and artistic masterpieces.

The evening play party where you get to dive into many different power structures and experiments with domination and submission in a tickling and playful way.

It is a party for decadence and passion where everyone sets their own boundaries. You choose the degree of sexual interaction and reserve the right to be both dominant and submissive, or why not both? You can participate in two ways. Either as part of the entertainers, offering something on the menu of Lust, or as part of the servants.

The VIP dinner guests are already invited separately.

As part of the household, regardless of whether you are top, bottom or switch, you will be in service to the eccentric company. You wear at least one piece of clothing with the color red because it is the color of the household. Maybe you come as a submissive servant or maid, or as a dominant butler, determined housekeeper or site manager. You only have one specific task during the evening and that is to serve one of five dishes on the guests' menu. Your guiding star during the evening is housewife Lin Lovely.

As part of the artists, regardless of whether you are top, bottom or switch, you will be able to offer a form of entertainment to the dinner guests. Maybe you come as a seductive masseur, a scandalous belly dancer, a tormented nightingale, or a dominatrix who turns business puppies into lap dogs, or a magician with floggers. You can never know if your particular specialty will be ordered or not. Your guiding light during the evening is Estradör Buru.

Of course, the whole event is a role play where consent and voluntariness are in focus. In addition to the usual signal words (red, yellow and green), you have to express a need to visit the neighborhood, which means that you want to distance yourself from ongoing activity without interrupting the role play.

With regard to COVID-19, all interaction takes place initially at a distance of one meter, until a possible invitation for proximity has arisen. Hand alcohol and plastic gloves are available. The number of participants is limited to ten dinner guests, fifteen on the lust menu, and fifteen in the household.

The evening starts at 17:00 with a workshop for everyone except the dinner guests who arrive at 18:00. Then the rules for the evening will be reviewed again. The evening continues until approx. 23:00, when we end together. We arrange bus travel from central Stockholm. There will be lighter snacks available for everyone.

Price: 1000kr

Apply for your participation: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojzp3u4wua2WFhyHS0hqNQo-TZMHMRkZ1fU0JBSKsrvxHJA/viewform?fbclid=IwAR3nOOgm7JEfKCyqOAibdaUmlku_0c8DrBHDFUgeiO-MhA-HXBUdlKUaAuk

Dela detta evenemang

bottom of page